[2021+New] Delhi Whatsapp Group Links- Delhi News | Jobs Whatsapp Group Links

Delhi Jaipur Jobs WhatsApp Group,

Delhi Girls Whatsapp Group Links,

Delhi jobs Whatsapp Group Link,

Delhi market WhatsApp Group Link,

Delhi shoes market Whatsapp Group,

Delhi bhabhi Whatsapp Group Link,

Delhi Girls WhatsApp Group Link,

Delhi Jaipur Whatsapp Group Link,

Delhi Girls mobile Number


Delhi Girls Whatsapp Group Links-Delhi Whatsapp Group Links


Delhi Girls Whatsapp Group


Delhi Dating WhatsApp Group Link-Delhi Girls Whatsapp NumberDelhi market WhatsApp Group Link|Delhi Jaipur Whatsapp Group Link


 ते घनदाट जंगल होते.  सर्व प्रकारच्या झाडे आढळली.  तेथे मोठी झाडे आणि छोटी झाडे, दाट झाडे आणि पातळ झाडे आणि उंच झाडे आणि लहान झाडं होती.  हे एक झाड होते जे वा one्यासारखे होते.  खोड सर्व दिशेने वाकली होती.  हे पाहणे जरा मजेदार होते.  कुटिल झाडाकडे वळून इतर सर्व झाडांकडे


 एक नजर होती.  तेथे सर्व अगदी उजवीकडे होते.  ते सरळ उभे होते.  “पाहा मी किती कुरूप आहे.  मी कशासाठीही चांगला आहे.  ही सर्व सहकारी झाडं सरळ आणि सुंदर आहेत.  मी एक जरासुद्धा प्रेमळ नाही. "हे दु: खी झाले.


 तेथे एक जोरदार वादळ आला.  जोरदार पाऊस सुरू झाला.  जोरदार वारे वाहू लागले.  वारा जंगलातून वाहायचा आणि पाण्याने जमिनीवर पडणा everything्या सर्व वस्तू वाहून गेल्या.  सर्वत्र माती उधळली गेली.  एक एक करून झाडे पडली.  प्रथम 


पातळ पडले, नंतर लहान.  इतकेच नाही तर प्रचंड लोक पडले तेव्हा त्यांनी जवळील झाडेही कापून टाकली.  तेथे सर्वत्र झाडे पडली होती.  या सर्व वेळी वाकलेल्या झाडाने डोळे मिटून झाकून ठेवले आणि त्याचे मुळे जमिनीवर चाव्या.


 हळू हळू वादळ शांत झाले आणि तेथे शांतता पसरली.  कुटिल झाडाने आपले डोळे उघडले आणि हसलो, संपूर्ण जागा स्मशानभूमी होती.  सर्व सुंदर झाडे आता मेली होती.  वाचलेल्या थोड्या लोकांमध्ये हे कुटिल झाड होते.  आता या कुटिल झाडाला खर्‍या सामर्थ्याचा अर्थ समजला.


 खूप पूर्वी, एका घनदाट जंगलात हजारो उंच आणि सुंदर झाडे होती.  ते आनंदी होते, परंतु स्वत: चा अभिमान आहे.  त्यापैकी एक कुरुप झाड देखील आहे ज्याच्या फांद्या वाईट रीतीने मुरलेल्या आहेत.  त्याच्या मुळांना असमान वक्र होते.  सर्व झाडांनी त्या कुरूप झाडाची चेष्टा केली.


 “तू कसा आहेस, हंचबॅक?” इतर झाडे नेहमी ओरडत असत आणि त्यांच्या हास्यामुळे कुरुप झाडाला वाईट वाटले. परंतु, त्याने त्यांच्या विरोधात आवाज कधीच उगारला नाही. कुरुप झाडाचा 


विचार होता, “मी इच्छा करतो की मी इतर झाडांप्रमाणेच सुंदर असते.  देवाने माझ्याशी असे का केले? मी प्रवाशांना सावली पुरवू शकत नाही आणि पक्षी आपल्यावर घरटे बांधू शकत नाहीत. कोणालाही माझी गरज नाही. "


 एके दिवशी जंगलात एक लाकूडपाट आला.  त्याने झाडांकडे एक नजर टाकली आणि म्हणाला, “ही झाडे सुंदर आहेत.  मी त्यांना कापायलाच पाहिजे. "त्याने आपली कुर्हाड उचलताच झाडे घाबरली.


 ‘चोप, चोप, चॉप’ वुडकटरची कु ax्हाड गेली आणि एकेक करून झाडे पडण्यास सुरवात झाली.  एका सुंदर वृक्षाने किंचाळले, “आमच्यातील कुणालाच सोडले जाणार नाही.” लवकरच त्या झाडालाही वुडकटरच्या कु ax्हाडीने जमिनीवर आणले.


 आत्तापर्यंत लाकूड कुरुप झाडाजवळ आला होता.  त्याने नुकतीच कु ax्हाड उगारली होती जेव्हा अचानक त्याला दिसले की कुरुप झाडाचे झाड किती कुटिल आहे.  “हं!  हे कुटिल झाड माझ्यासाठी निरुपयोगी आहे असे दिसते.  "या कुरुप झाडाची मी लांब सरळ 


नोंदी करू शकत नाही." आणि तो दुस another्या एका सुंदर झाडाकडे निघाला. कुरुप झाडाला मोठा आराम मिळाला. त्याला कळले की त्याला कुरूप केल्याने देव खरोखरच त्याला एक वरदान देईल.


 त्या दिवसापासून कुरुप झाडाची कधीच तक्रार नव्हती.  त्याच्या कुटिल फांद्यांमुळे तो खूष होता.  वुडकुटरच्या कु ax्हाडीपासून त्याला कसे वाचवले हे तो कधीही विसरला नाही, कारण तो कुटिल आणि कुरुप होता.