[Join 2021]Kerala Whatsapp Group Links | Girl | Aunty |Bhabhi Kerala Whatsapp Group Links

kerala whatsapp group link,

kerala lottery guessing whatsapp group,

kerala vedi whatsapp group link,

whatsapp group link kerala,

kerala whatsapp group link malayalam,

free fire whatsapp group link kerala,

kerala Aunty, bhabhi whatsapp group link,

kerala whatsapp group link 2021,

kerala thund whatsapp group link,

kerala girl whatsapp group joining,

job vacancy whatsapp group link kerala,

kozhikode whatsapp group link,

kerala dating whatsapp group link


[Join 2021]Kerala Whatsapp Group Links


Kerala Whatsapp Group Links


Kerala Gril, Aunty, bhabhi Whatsapp Group Links[Join 2021]Kerala Whatsapp Group Links | Whatsapp Kerala Group Links


 एकेकाळी तेथे एक गरीब विधवा आणि तिचा मुलगा जॅक राहत होते.  एक दिवस, जॅकच्या आईने त्याला सांगितले की त्यांची एकुलती एक गाय विका.  जॅक बाजारात गेला आणि वाटेत त्याला एक माणूस भेटला, ज्याला आपली गाय विकत घ्यायची होती.  जॅकने विचारले, "माझ्या गायच्या बदल्यात तू मला काय देशील?"  


त्या माणसाने उत्तर दिले, “मी तुला पाच जादू सोबत देईन!”  जॅकने जादूची सोयाबीन घेतली आणि त्या माणसाला गाय दिली.  पण जेव्हा तो घरी पोहोचला तेव्हा जॅकच्या आईला खूप राग आला.  ती म्हणाली, “तुम्ही मूर्ख!  त्याने तुझी गाय नेली आणि आपल्याला काही सोयाबीनचे दिले! ”  तिने खिडकीच्या बाहेर सोयाबीनचे फेकले.  जॅक खूप खिन्न झाला आणि रात्रीच्या जेवणाशिवाय झोपायला गेला.


 दुसर्‍या दिवशी जॅक सकाळी उठल्यावर त्याने खिडकीच्या बाहेर पाहिलं तेव्हा त्याने पाहिले की त्याच्या जादूच्या सोयाबीनपासून एक विशाल बीन्सटल वाढला आहे!  तो बीनस्टॅक वर चढला आणि आकाशातील एका राज्यात पोहोचला.  तेथे एक राक्षस आणि त्याची पत्नी राहत होती.  जॅक घराच्या आत गेला आणि तिला स्वयंपाकघरात राक्षसची पत्नी आढळली.  जॅक म्हणाला, “तू मला खायला देशील का?  मला खूप भूक लागली आहे! ”  दयाळू पत्नीने त्याला भाकर व थोडे दूध दिले.


 तो खाताना, राक्षस घरी आला.  राक्षस खूप मोठा होता आणि अतिशय भीतीदायक दिसत होता.  जॅक घाबरून गेला आणि आत जाऊन लपला.  राक्षस ओरडला, “फी-फाय-फो-फम, मला इंग्रजांच्या रक्ताचा वास येत आहे.  तो जिवंत असेल, किंवा तो मेला असो, मी भाकरी बनविण्यासाठी त्याच्या अस्थी पीसवीन! ”  बायको म्हणाली, “इथे मुलगा नाही!”  म्हणून, राक्षसाने त्याचे भोजन खाल्ले आणि मग तो त्याच्या खोलीत गेला.  त्याने त्याच्या 

पोत्या सोन्याच्या नाण्या काढल्या आणि त्या मोजल्या व त्या बाजूला ठेवल्या.  मग तो झोपी गेला.  रात्री, जॅक आपल्या लपलेल्या ठिकाणाहून बाहेर पडला, त्याने एक पोती सोन्याचे नाणी घेतले आणि तो बेंडीच्या खाली चढला.  घरी त्याने नाणी आपल्या आईला दिली.  त्याची आई खूप आनंदी होती आणि काही काळ ते चांगले राहिले.


 जॅक आणि बीनस्टल्क फी फी फोम! बीनस्टल्क चढला आणि पुन्हा जायंटच्या घरी गेला.  पुन्हा जॅकने राक्षसाच्या बायकोला जेवण मागितले, पण तो खाताना तो राक्षस परतला.  घाबरून जॅक उडी मारुन खाली जाऊन पलंगाखाली लपला.  राक्षस ओरडला, “फी-फिफो-फम, मला इंग्रजांच्या रक्ताचा वास येत आहे.  तो जिवंत असेल, किंवा तो मेला असो, मी भाकरी बनविण्यासाठी 

त्याच्या अस्थी पीसवीन! ”  बायको म्हणाली, “इथे मुलगा नाही!”  राक्षसाने त्याचे भोजन खाल्ले आणि त्याच्या खोलीकडे गेले.  तेथे त्याने कोंबडी बाहेर काढली.  तो ओरडला, “घाल!”  आणि कोंबड्याने सोन्याचे अंडे घातले.  राक्षस झोपी गेल्यावर, जॅक कोंबड्यास घेऊन बीनस्टॅकच्या खाली चढला.  जॅकची आई त्याच्यावर खूप खुश होती.


 काही दिवसांनंतर, जॅक पुन्हा एकदा बीनस्टल्कवर चढला आणि राक्षसांच्या किल्ल्याकडे गेला.  तिस third्यांदा जॅक राक्षसाच्या बायकोला भेटला आणि त्याने काही खायला मागितले.  पुन्हा एकदा त्या राक्षसाच्या बायकोने त्याला भाकर आणि दूध दिले.  पण जॅक खात असताना राक्षस घरी आला.  “फी-फाय-फोम, मला इंग्रजांच्या रक्ताचा वास येत आहे.  तो जिवंत असेल, किंवा तो मेला असो, मी भाकरी बनविण्यासाठी त्याच्या अस्थी पीसवीन! ”  राक्षस ओरडला.  “मूर्ख होऊ नका!  इथे मुलगा नाही! ”  त्याची पत्नी म्हणाली.


 राक्षसाकडे जादूची वीणा होती जी सुंदर गाणी वाजवू शकत होती.  राक्षस झोपलेला असताना, जॅकने वीणा घेतला आणि तो निघणार होता.  तेवढ्यात, जादूची वीणा ओरडली, "मास्टरला मदत करा!  एक मुलगा मला चोरत आहे! ”  राक्षस जागा झाला आणि त्याने वीणासहित जॅकला पाहिले.  रागाने, तो जॅकच्या मागे


 धावत गेला.  पण जॅक त्याच्यासाठी खूप वेगवान होता.  तो पळत खाली धावत घरी पोचला.  राक्षस त्याच्या मागे गेला.  जॅक पटकन आपल्या घरात शिरला आणि कुर्हाड आणली.  त्याने बीनचे तुकडे करायला सुरुवात केली.  राक्षस पडला आणि मरण पावला.


 जॅक आणि त्याची आई आता खूप श्रीमंत झाल्या आणि नंतर त्यांचे आयुष्य सुखाने जगले.

Previous Post Next Post