[Best 1101+] Desi Wife Whatsapp Group Links- Desi Aunty | Bhabhi Whatsapp Group Links

Tamil Aunty Whatsapp Group Links,

Chennai Aunty Whatsapp Group Links,

Kannada Aunty Whatsapp Group Link,

Telugu Aunty Whatsapp Group Link,

Malayalam aunty whatsapp Group links,

Kerala Aunty Whatsapp Group Link,

Marathi aunty Whatsapp Group Links,

WhatsApp Group links,

Indian aunty whatsapp Group links


Desi Wife Whatsapp Group Links-Desi Aunty | Bhabhi Whatsapp Group Links


Desi Wife Whatsapp Group

Kerala Aunty Whatsapp Group Link| Chennai Aunty Whatsapp Group LinksTelugu Aunty Whatsapp Group Link| Desi Whatsapp Group Links


 तेथे बरेच पक्षी आणि प्राणी असलेले एक जंगल होते.  एकदा जंगलात भटकंती करणारा एक बैल एका गुहेवर आला.  गुहेच्या जवळच एक मोठा तलाव आणि हिरव्यागार गवत होता.  बैलाने विचार केला, "माझ्यासाठी ही स्थिरावण्यासाठी ही एक उत्तम जागा आहे." म्हणूनच, त्याने गुहेला आपले घर बनवले. बरेच दिवस गेले. बैल तंदुरुस्त झाला, कुरणात चरत आला. बैल त्या ठिकाणी आनंदी आणि शांततापूर्ण राहिला  त्या जंगलात त्याने बरेच मित्र बनवले होते.


 एक दिवस, बैल त्याच्या गुहेच्या घराबाहेर विसावा घेत होता.  त्या मार्गाने एक सिंह आला.  ब after्याच दिवसांनी बैलाला पाहून त्याला आनंद झाला.  “अहो!  एक बैल!  "तोही खूप निरोगी आहे," भव्य सिंह विचारात आला, चांगल्या अन्नाच्या आशेने त्याने आपले ओठ चाटले. त्या बैलालाही शेर दिसला. त्याला धोका संभवतो. आता मी माझ्या संरक्षकावर असायला हवे, "बैलाने विचार केला आणि करण्याचा निर्णय घेतला  सिंहापासून स्वत: ला लपवण्यासाठी काहीतरी.


 जेव्हा सिंह बैलाच्या जवळ आला, तेव्हा त्या हुशार बैलाने गुहेत डोकावले आणि ओरडले, “डार्लिंग, जेवणासाठी काही शिजवू नकोस.  मी नुकताच सिंह लावला आहे.  मी जवळ येण्याची वाट पाहत आहे. ”जेव्हा त्या बैलाने हे ऐकले तेव्हा तो परत आला आणि आपल्या आयुष्यासाठी पळाला.


 एका सॅकलने सिंहाला श्वास घेताना धावताना पाहिले.  "श्रीमान, तू कशाला चालवत आहेस?" सॅकने विचारले, "सिंहाने त्याला घडलेले सर्व सांगितले." त्या बैलाने उत्तर दिले, "बैलाने तुला मूर्ख बनविले आहे."  आणि सकाळ पुढे म्हणाली, “चल माझ्याबरोबर.  आपण दोघे मिळून बैलावर मेजवानी घेऊ शकतो. "पण त्या शेरवर विश्वास ठेवण्यास सिंह खूप घाबरला.


 सिंह त्याच्याबरोबर यायला का घाबरत होता हे सॅकला समजले.  “ठीक आहे तर!  तुझे शेपूट माझ्याबरोबर बांध आणि मला तुला वळूच्या गुहेत नेऊ दे.  जर बैलावर हल्ला झाला तर मीच प्रथम पकडला जाईल, असे सॅक म्हणाला.


 जॅकलने तयार केलेल्या कृतीच्या या योजनेस सिंहाने सहमती दर्शविली.  आणि मग सिंह आणि सॅक यांनी आपले शेपूट बांधले.  त्यांनी बैलाच्या गुहेकडे प्रयाण केले.


 सिंह आणि सियार दोघेही बैल असलेल्या गुहेजवळ गेले.  जेव्हा बैलाने सिंहला हिरड्याबरोबर पाहिले तेव्हा तो विचार केला, “मला खात्री आहे की धूर्त सॅकल मला माहित आहे की मी सिंहाला फसविले आहे.”  घाबरून न जाता बैल त्या सॅकला ओरडला, “मी तुला दोन शेर होण्यास सांगितले आहे.”  मी माझ्या मुलांना भुकेले राहावे अशी तुमची इच्छा आहे? "


 यावेळीही त्या बैलाने त्याला मूर्ख बनवले आहे हे सिंहाच्या लक्षातही आले नाही.  तो घाबरून गेला.  तो दगड आणि काट्यांचा उपयोग आपल्याबरोबर सॅकला ओढत पळत पळत पळायला लागला.  त्या हुशार बैलाने आपल्या शत्रूंचा पराभव केला आणि शत्रूपासून स्वत: ला वाचवले.


 सिंह आणि सियार दोघेही या मार्गाने परत आले नाहीत.  त्यानंतर वळूने आपली पत्नी व मुलांसमवेत शांततामय व आनंदी जीवन जगले.


 तिथे एकदा कावळा राहत होता.  एक दिवस त्याला खूप भूक लागली.  आदल्या दिवशी त्याला जेवण मिळालं नव्हतं.  "जर मला खायला मिळालं नाही तर मी उपाशीच राहू."


 कावळ्या अन्नाचा शोध घेत असताना त्याची नजर भाकरीच्या तुकड्यावर पडली.  तो पटकन खाली झोपा लागला, उचलला व उडून गेला.  एकट्या ठिकाणी तो भाकरीचा आनंद घेण्यासाठी झाडावर बसला.


 तेवढ्यात एका भुकेल्या कोल्ह्याने झाडावर बसलेल्या कावळ्याला तोंडात भाकर पाहीला.  “स्वादिष्ट!  ती ब्रेड मधुर दिसते.  "भाकरीचा तुकडा घेण्यासाठी मी काय देईन," कोल्ह्याने विचार केला.


 कोक of्याच्या तोंडातून भाकरीचा तुकडा घेण्यासाठी कोल्ह्याने आपले सर्व चलाक साधन वापरण्याचे ठरविले.  तो झाडाखाली बसला.  कावळ्याने त्याला पाहिले आणि विचार केला, “मला वाटतं या कोल्ह्याला माझी भाकर खाण्याची इच्छा आहे.  मी ते काळजीपूर्वक धरुन ठेवतो. ”आणि त्याने भाकरीला आणखी घट्ट पकडले.


 हुशार कोल्हा विनम्रपणे कावळ्याशी बोलला.  तो म्हणाला, “हॅलो मित्रा!  कसा आहेस? "पण कावळ काहीच बोलला नाही.


 “कावळे हा सुंदर पक्षी आहेत.  "आणि तू पण खूप मोहक आहेस," कोल्हा चापटपटत म्हणाला.


 तेव्हा कोल्हा म्हणाला, "मी ऐकले आहे की सुंदर असण्याशिवाय आपल्याकडेही गोड आवाज आहे. कृपया माझ्यासाठी गाणे गा."


 कोवळे काय म्हणत आहे यावर आतापर्यंत कावळ्यावर विश्वास बसू लागला.  “कोल्ह्याला खरे सौंदर्य माहित आहे.  मी या जगातील सर्वात सुंदर पक्षी असणे आवश्यक आहे.  "मी त्याच्यासाठी गाणे गाईन," कावळ्याने विचार केला.


 भाकरी गाण्यासाठी मूर्ख कावळा तोंड उघडताच त्याच्या चोचीवरून आणि जमिनीवर पडला.  या क्षणीच वाट पाहत असलेल्या हुशार कोल्ह्याने भाकर तोंडात घेतली व ती घशातून खाली ढकलली.


 त्याच्या मूर्खपणासाठी कावळ्याला भारी किंमत मोजावी लागली.