Letest 50+ Real Girls Whatsapp Number List For Friendship || Girls Mobile, WhatsApp Number

Girls Whatsapp Number

Girls Mobile Number for friendship,

Girls mobile number whatsapp,

Girls Whatsapp Mobile Number app,

Girls Mobile Number List,

Girls Mobile Number APK,

Tamil Girls, aunty, bhabhi Mobile Number,

Mumbai,Delhi Girls Mobile Number, 

Kerala Girls Whatsapp Mobile Number


Real Girls Whatsapp Number List For Friendship | Girls Mobile Number [Group Links 2021]


Real Girls Whatsapp Number


Girls Mobile Number for friendship| Mumbai,Delhi Girls Mobile NumberGirls Mobile Number APK|Girls Whatsapp Mobile Number app


 तिथे एकदा मीठ व्यापारी राहत होता.  त्याच्या मदतीसाठी माकड होता.  दररोज सकाळी, तो गाढवावर मिठाची एक पोती लोड करायची आणि जवळच्या गावात ते विकायला जायचे.  वाटेत त्यांना तलावाच्या पलिकडे चालावे लागले.


 एके दिवशी तलावाच्या पलीकडे जाताना गाढवाला विचार आला, "ओहो! हा भार इतका भारी झाला आहे की मी लवकरच थकलो आहे. मला आशा आहे की या पैशाचा काही भाग मला परत घेता येईल."  तेवढ्यातच गाढव पाण्यात पडले व पडले.


 सुदैवाने, गाढवाला दुखापत झाली नाही.  पण गाढवाच्या पाठीवरील मिठाची पोती पाण्यात पडली.  गाढव आणि मीठ दोन्ही ओले झाले.  पोत्यातील काही मीठ विरघळले आणि गाढवावरील 


भार हलका झाला.  पाठीवर असलेल्या पोत्याच्या बोराचे वजन कमी झाल्यामुळे गाढवाला खूप आनंद झाला.  गाढवाने उठून येण्यास मदत करण्यासाठी व्यापा his्याने पुष्कळ प्रयत्न केले आणि ते त्यांचा प्रवास पुढे चालू लागले.


 त्या दिवसापासून, गाढव जेव्हा तलावाच्या मार्केटला जात असत तेव्हा ते तिकडे सरकतात आणि पडत असत.  यामुळे पोत्यातील थोडा मीठ विरघळला जाईल ज्यामुळे वजन कमी होईल आणि गाढवी कमी होईल.  गाढवाच्या धूर्तपणाला व्यापाnt्याला माहिती नव्हती.  हे काही दिवस चालूच राहिले.


 एके दिवशी, त्या व्यापा्याला त्या गाढवाला मुद्दामहुन सरकताना आणि पोत्यात पाण्यात उतरताना पाहिले.  “अरे!  "अशा प्रकारे मी दररोज माझे मीठ हरवितो" त्याने विचार केला. त्याने गाढवाला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला.


 दुसर्‍या दिवशी सकाळी, मीठाची पोत्याची भरणी करण्याऐवजी त्या व्यापा cotton्याने गाढवाच्या पाठीवर कापसाचा गोणी लोड केला.  नेहमीप्रमाणे तेच तलाव पार करून बाजारपेठेत पोहोचण्याचा निर्णय घेतला होता.  तोच तलाव पार करत असताना, काही काळानंतर पोत्याचे वजन कमी होईल या आशेने 


गाढव नेहमीप्रमाणे घसरला व तलावामध्ये पडला.  नेहमीप्रमाणे, गाढव आणि कापूस दोन्ही ओले झाले.  पण यावेळी जेव्हा तो उठला तेव्हा त्याच्या पाठीवरील भार अधिक जड वाटला.  “अरेरे!  "गाढव विचार केला की भार खूपच जड झाला आहे. गाढव नेहमीच्या निकालाच्या विरोधात जे घडले त्याबद्दल आश्चर्यचकित झाले.


 त्या व्यापा .्याने त्या गाढवाकडे पाहिले आणि म्हणालो, “प्रिय मित्रा, मी तुला मीठचे वजन कमी करण्याच्या दुर्भावनायुक्त हेतूने रोज जाणूनबुजून तलावाच्या पाण्यात पडताना पाहिले.  तर, आज मी एक पोती कापसाचा भार घेतला.  ओले झाल्यावर कापूस जास्त वजन होते आणि वजनदार बनते.  आता तुला ते गावी घेऊन जावे लागेल. "त्या गरीब गाढवाला त्याचा धडा शिकला होता.


 धोबीण माणसाकडे एक गाढव आणि कुत्रा होता.  गाढव आणि कुत्रा दोघांनीही त्याच्या धन्याला बरीच मदत केली.  एका रात्री त्या वॉशर माणसाच्या घरात काही चोरट्यांनी तोडले.  कुत्राने त्यांचे ऐकले व भुंकण्यास सुरुवात केली.  धोबीण माणूस उठला आणि


 शेजारीसुद्धा असेच झाले.  "ते काय आहे?  कुत्रा.  चला आपण पळत जाऊया. "चोर म्हणाले, त्यांना काही धोकादायक परिणाम होण्याची भीती होती. तेवढ्यात बरेच लोक रस्त्यावर जमा झाले. त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना लोकांनी पकडले."


 धोबीण मनुष्य म्हणाला, “मला आनंद आहे की माझ्या घरात हा कुत्रा होता.  मला खात्री आहे की माझ्या कुत्र्याने भुंकले नसते तर चोरांनी मला लुबाडले असते. "धोबीण माणसाला कुत्र्याचा खूप अभिमान होता. प्रत्येकजणदेखील या कुत्र्याचे कौतुक करीत होता."


 त्या दिवसापासून, गाढव विचार करू लागला, “मालकाला वाटते की कुत्रा हा माझ्यापेक्षा अधिक उपयुक्त प्राणी आहे.” गाढवाने ठरविले की तो कुत्राप्रमाणेच उपयोगी पडेल असेही तो आपला धनी, धोबीण मनुष्य दाखवेल.  दिवस गेले.एक रात्री, असे घडले 


की, दोन चोर पुन्हा वॉशर माणसाच्या घरात घुसले. चोरट्यांनी त्या घरात असलेल्या प्राण्यांची जाणीव केली. “मित्रांनो, आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे, मी ऐकले आहे की कुत्रा या घराचे रक्षण करतो,  "एक चोर दुसर्‍याला म्हणाला.


 चोर आत डोकावताना त्यांना दिसला की कुत्रा मुख्य दरवाजाच्या अगदी जवळ बसलेला आहे.  “असे दिसते की कुत्रा बराच सावध आहे,” एका चोराने सांगितले.


 “हे घर एकटे सोडणे चांगले.  "आम्ही चुकलो तर लगेचच जाईन," दुसरा चोर म्हणाला आणि ते दोन चोर पळून गेले. परंतु चोरांना हे माहित नव्हते की, गाढव हे सर्व पहात आहे. त्याला वाटले, "मीही 


माझ्या स्वामीला दाखवू शकतो ही चांगली संधी आहे."  त्याचा उपयोग करा. चोर पळून गेले आहेत. मी ओरडण्यास आरंभ केला तर मास्टर विचार करतील की मी चोरांना या घराच्या बाहेर घालवून दिले आहे. "  आणि मूर्ख गाढव मोठ्याने ओरडू लागला.


 जेव्हा या विचित्र वेळेला वॉशर माणसाने गाढवाचा आवाज ऐकला तेव्हा तो रागावला.  तो एक काठी घेऊन बाहेर आला आणि त्या गाढवाला मारले.  तो ओरडला, "हे त्याला रात्री उडणे शिकवेल." गाढवाने शांतपणे सर्व चाबूक केली. काय घडले हे माहित नव्हते.


 तेवढ्यातच कुत्रा गाढवीकडे आला आणि म्हणाला, “माझ्यासारखे व्हायच्यापेक्षा तू तुझी कर्तव्य बजावणे चांगले.” गाढवीला माहित होते की कुत्रा बरोबर आहे. गाढव व कुत्रा दोघीही शांत राहिल्या.