Best 777+ Kannada Girl Whatsapp Group Links | Kannada Girl Whatsapp Number List

Kannada Aunty Whatsapp Group Link,

Kannada bhabhi Whatsapp Group Link,

Kannada Girl WhatsApp Number

Kannada actress WhatsApp Group Link,

Kannada Aunty Whatsapp Number,

Kannada News WhatsApp Group Link,

Kannada bhabhi Whatsapp Number,

Kannada WhatsApp Group Links,

Video WhatsApp Group Links,

WhatsApp Group Links


Kannada actress WhatsApp Group Link- Kannada bhabhi Whatsapp Group Link


Kannada Girl Whatsapp Group link

Kannada WhatsApp Group Links- Kannada News WhatsApp Group LinkKannada Girl WhatsApp Number- Kannada Aunty Whatsapp Number- Kannada bhabhi Whatsapp Number


 हरक्यूलिस एक मजबूत आणि शूर माणूस होता.  तो ग्रीसमध्ये राहत होता.  राजाला हरक्यूलिसचा हेवा वाटला.  लोक हरक्यूलिसला राजा बनवू शकतात.  म्हणून त्याला हरक्यूलिसपासून मुक्त व्हायचे होते.  हर्क्युलसला त्याला देशापासून दूर ठेवण्यासाठी त्याने कठीण कामे केली जेणेकरुन त्याला (राजा) धोका नसावा.


 एकदा त्याने हरक्युलिसला तीन सोनेरी सफरचंद घेण्यास सांगितले.  काही झाडांमध्ये सोन्याचे सफरचंद असल्याचे सांगितले गेले.  हे झाडे हेस्पर स्पायराइड्स नावाच्या ठिकाणी असल्याचे सांगितले जात होते.  पण हेस्पायरिड्सचा रस्ता कोणालाही माहिती नव्हता.  म्हणून राजाने हेस्पायरायड्सचा विचार केला.  हरक्यूलिस दीर्घ कालावधीसाठी दूर असेल.


 हरक्यूलिस प्रवासाला निघाले.  प्रवासादरम्यान तो प्रथम तीन मुलींना भेटला.  हर्क्यूलिसने त्यांना हेस्पर्इड्सचा मार्ग विचारला.  त्यांनी त्याला समुद्राच्या वृद्ध माणसाला विचारायला सांगितले.  पण त्यांनी त्याला असा इशारा देखील दिला, “समुद्राच्या म्हातार्‍याला जबरदस्तीने घट्ट धर.”  अन्यथा तो निसटेल.  इतर कोणालाही तो मार्ग माहित नाही. "


 हरक्यूलिसने त्या वृद्ध माणसाला पाहिले.  तो किना on्यावर झोपला होता.  तो विचित्र दिसत होता.  त्याचे लांब केस आणि दाढी होती.  कोणताही आवाज न करता हरक्युलिस त्याच्याकडे गेला.  मग त्याने त्याला फार घट्ट पकडले.


 समुद्राच्या म्हातार्‍याने डोळे उघडले.  तो आश्चर्यचकित झाला.  त्याने स्वत: ला दगडात बदलले.  त्याने हरक्यूलिसच्या पकडातून स्वत: ला मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला.  पण हरक्यूलिसने त्याला घट्ट धरले.  मग त्या म्हातार्‍याने स्वत: ला समुद्री-पक्षी आणि नंतर इतर प्राण्यांमध्ये बदलले.  परंतु तो हरक्यूलिसच्या तावडीतून स्वत: ला मुक्त करू शकला नाही, कारण हरक्यूलिस त्याच्या तावडीला घट्ट आणि घट्ट बनवत होता.  शेवटी म्हातारा हर्क्युलसला म्हणाला, “तू कोण आहेस?  तुला माझ्याकडून काय हवे आहे?"


 हरक्यूलिसने उत्तर दिले, “मी हरक्यूलिस आहे.  मला हेस्पीराइड्सचा मार्ग सांगा. "


 म्हातारा माणूस म्हणाला, “हे एक बेट आहे.  समुद्राच्या किना along्यावर जा.  आपण एक राक्षस भेटेल.  तो तुम्हाला हेस्टरप्रीड्सचा रस्ता दाखवेल. ”


 हरक्यूलिसने आपला प्रवास सुरू ठेवला.  तो राक्षस भेटला.  राक्षस खूप विशाल आणि मजबूत होता.  तो किना on्यावर झोपला होता.  हरक्यूलिसने त्याला उठविले.  राक्षस रागावला होता.  त्याने हरक्यूलिसला एका क्लबने मारले.  हरक्यूलिस राक्षसवर आकारला जातो.  त्याने राक्षस उचलला आणि खाली 


फेकला.  पण राक्षस त्वरित उठला.  तो दहापट मजबूत झाला होता.  हरक्यूलिसने त्याला पुन्हा पुन्हा खाली फेकले.  पण प्रत्येक वेळी राक्षस जास्त मजबूत झाला.  मग हरक्यूलिसने विशालकाय गोष्टी हवेत उंच केल्या.  पण त्याने त्याला खाली फेकले नाही.  राक्षसाने हळू हळू आपली सर्व शक्ती गमावली.  त्याला आता 


पृथ्वीवर खाली घालण्याची हर्क्यूलिसकडे विनवणी केली.  हर्क्यूलिसने त्याला हेस्पायराइड्सचा मार्ग सांगायला सांगितले.  राक्षसने हरक्यूलिसला अ‍ॅटला भेटण्यास सांगितले.  Himटलस जेथे होता तेथे जाण्यासाठी त्याने त्याला मार्ग दाखविला.


 हरक्यूलिसने आपला प्रवास सुरू ठेवला.  शेवटी तो अ‍ॅटलास भेटला.


 “तुम्हाला सोन्याचे सफरचंद का पाहिजे?” Atटलसने विचारले.


 हर्क्युलस म्हणाले, “माझ्या राजाने मला हे तीन सोनेरी सफरचंद मिळवून देण्याचे आदेश दिले आहेत.


 “येथून ते ठिकाण जाण्यासाठी हा एक लांब पल्ला आहे.  फक्त मी तिथे जाऊ शकतो.  माझ्यासाठी हे आकाश धरा.  "ते तुमच्यासाठी मी घेईन," lasटलस म्हणाला.


 हरक्यूलिस सहमत.  त्याने आपल्या खांद्यावर आकाश धरले.  Atटलस तेथून निघून गेला.  थोड्याच वेळात तो परत आला.  त्याने हरक्युलिसच्या पायथ्याशी तीन सोन्याचे सफरचंद ठेवले.  हरक्यूलिस यांनी अ‍ॅटलासचे आभार मानले.  त्याने अ‍ॅटलास आपल्याकडून आकाश परत घेण्याची विनंती केली.


 Theटलस धूर्तपणे म्हणाला, “आकाश परत घ्या!” मी ते एक हजार वर्षे ठेवले आहे. मी आणखी एक हजार वर्षांनंतर परत येईल! ”


 अ‍ॅटलासने त्याला जे सांगितले त्याबद्दल हरक्यूलिस चकित झाले.  पण त्याने आपले आश्चर्य व्यक्त केले नाही.  तो शुद्धीवर आला आणि उत्तरला, “अरे!  अशावेळी तुम्ही थोडावेळ आकाश धराल का?  मी आकाशाला आधार देण्यासाठी माझ्या खांद्यांसाठी पॅड तयार करीन.  मग मी तुमच्याकडून आकाश परत घेईन. ”अशाप्रकारे हर्क्यूलिस अतिशय शांतपणे बोलला.


 Atटलस सहमत झाला.  Atटलसने हर्क्युलसमधून आकाश परत घेतले.  हरक्यूलिसने ताबडतोब तीन सोनेरी सफरचंद गोळा केले.  त्याच्या चेह on्यावर खोडकर हसर्‍याने Atटलसला निरोप दिला.  अॅटलास अवास्तव आणि आश्चर्यचकित ठेवून तो ग्रीसकडे निघाला.


 बर्‍याच दिवसांच्या प्रवासानंतर हरक्यूलिस आपल्या जन्मभुमी ग्रीसला पोहोचला.  त्याने तीन सोनेरी सफरचंद राजाला दिले.  हरक्युलिसकडून सोन्याचे सफरचंद मिळाल्यामुळे राजाला आश्चर्य वाटले.  तो आनंदी होता.  पण त्याने समाधानी नसल्याचे नाटक केले.  पण तो छुप्या पद्धतीने दुस another्या धोकादायक साहसानं हर्क्युलसला दूर पाठवण्याचा विचार करीत होता.